Публічний договір про надання послуг

Приватне підприємство «Солвенсі», ЄДРПОУ 36015472, в особі директора Катанової Лесі Олександрівни, яка діє на підстав статуту підприємства,

Товариство з обмеженою відповідальністю «Бухгалтерська компанія Солвенсі», ЄДРПОУ 43173718, в особі директора Катанової Лесі Олександрівни, яка діє на підстав статуту підприємства,

Товариство з обмеженою відповідальністю «Солвенсі Вайт», ЄДРПОУ 42915822, в особі директора Джамбової Ольги Вікторівни, яка діє на підстав статуту підприємства,

Товариство з обмеженою відповідальністю «Солвенсі Ред», ЄДРПОУ 42915618, в особі директора Палій Альони Сергіївни, яка діє на підстав статуту підприємства,

Товариство з обмеженою відповідальністю «Солвенсі Блек», ЄДРПОУ 42975719, в особі директора Калішенко Миколи Анатолійовича, який діє на підстав статуту підприємства,

Товариство з обмеженою відповідальністю «КДС Інжиніринг», ЄДРПОУ 35183648, в особі директора Калішенко Миколи Анатолійовича, який діє на підставі статуту товариства,

Фізична особа-підприємець Джамбова Ольга Вікторівна, номер запису про державну реєстрацію підприємця № 2103 000 0000 097786 від 31.07.2018р.,

Фізична особа-підприємець Катанова Леся Олександрівна, номер запису про державну реєстрацію підприємця № 2103 000 0000 089013 від 31.10.2016р.,

далі – іменовані «Виконавці», а кожен окремо «Виконавець», пропонує фізичним та юридичним особам, далі – «Замовник» або «Замовники», отримати послуги, передбачені цим Договором.

Конкретний Виконавець послуг визначається у заяві-приєднані до цього Договору.

Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх Замовників, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Замовником, для чого Виконавець публікує цей Договір про таке:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Публічний договір – цей правочин про надання та отримання послуг, який встановлює однакові для всіх Замовників умови надання цих послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Замовником (далі – «Договір»).
Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір, що міститься в публічній оферті.
Акцепт – надання Замовником повної і безумовної відповіді Виконавцю на його пропозицію укласти Договір на умовах, визначених публічною офертою, шляхом оформлення (підписання) заяви-приєднання до Договору та/або оплати замовлених Послуг, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.
Замовник — фізична або юридична особа, що уклала з Виконавцем Договір.
Послуга — діяльність Виконавця, що здійснюється за замовленням Замовника, яка включає в себе в тому числі, але не виключно, послуги організаційно-технічного характеру, експертно-фаховий аналіз документів, консультації, бухгалтерські послуги із застосуванням сучасних інформаційних технологій, та інші послуги не заборонені законодавством України. Конкретний перелік послуг визначається у заяві-приєднані до цього Договору.
Сайт — веб-сайт Виконавця в мережі Інтернет, що розміщений за адресою: solvensy.com
Приміщення Замовника — приміщення, яке належить Замовнику на праві власності або використовується Замовником на іншій правовій підставі.

1.2. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ
1.2.1. Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти є оформлення (підписання) Замовником заяви-приєднання до Договору (Додаток 1 до цього Договору) та/або внесення ним плати за замовлені Послуги, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.
1.2.2. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем заяви-приєднання від Замовника та/або оплати Замовником замовлених Послуг чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.
1.2.3. Замовник дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримати Послуги на встановлених Виконавцем умовах з моменту оформлення (підписання) Виконавцем заяви-приєднання та/або оплати замовлених Послуг.
1.2.4. Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Замовником положень Договору та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору.

1.3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.3.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.
1.3.2. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін.
1.3.3. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він має право не укладати цей Договір. Відповідно, Замовник, який здійснив Акцепт, підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами цього Договору.
1.3.4. Договір про надання послуг укладається шляхом надання згоди Замовником на приєднання до запропонованого Договору в цілому, шляхом акцептуванням всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.

1.4. УМОВИ НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ
1.4.1. Наявність у Виконавця технічної та іншої можливості для надання Замовнику замовленої Послуги.
1.4.2. Ознайомлення Замовника з умовами цього Договору.
1.4.3. Надання Замовником згоди на обробку його персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
1.4.4. Оформлення (підписання) Замовником письмової заяви-приєднання до даного Договору.
1.4.5. Надання Замовником Виконавцю оригіналів документів, необхідних для отримання відповідної Послуги, в тому числі документів, що підтверджують його особу, громадянство чи спеціальний статус та можливості зняти з них копії.
1.4.6. Оформлення (підписання) Замовником інших документів, необхідних для отримання тієї чи іншої Послуги.
1.4.7. Внесення Замовником на розрахунковий рахунок Виконавця плати за надання Послуги у розмірі та в строк, встановленому в Заяві-приєднанні до договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець зобов'язується надати Послуги, згідно заяви-приєднання Замовника, а Замовник зобов'язується оплатити Виконавцеві зазначену Послугу, в розмірі та в строк, визначеному в Заяві-приєднанні до договору.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

3.1. Виконавець зобов’язаний:
3.1.1. Забезпечити надання Послуг, відповідно до предмету Договору, зазначеному в заяві-приєднання до нього.
3.1.2. Повідомляти Замовникові, за його вимогою, усі відомості про хід виконання цього Договору.
3.1.3. Відповідати за збереження документів, переданих йому Замовником для надання Послуг.
3.1.4. Не допускати розголошення конфіденційної особистої інформації та персональних даних Замовника, що стали відомі Виконавцю, при виконанні обов'язків за цим Договором, крім випадків, передбачених законом.
3.1.5. Надати Замовнику Послуги у порядку та строки, передбачені цим Договором, заявою-приєднанням.
3.2. Виконавець має право:
3.2.1. Обробляти персональні дані Замовника, під час укладання та виконання цього Договору, а також вносити їх до власної бази персональних даних в порядку, визначеному Законом України "Про захист персональних даних" на підставі згоди, наданої Замовником.
3.2.2.Вносити зміни до цього Договору, шляхом публікації нової редакції Договору та/або змін до нього на Сайті solvensy.com в будь-який момент і розміщення на цьому Сайті відповідного повідомлення про запровадження цих змін.
3.2.3. Залучати третіх осіб до виконання юридичних та інших дій, пов’язаних із наданням Замовнику Послуг та отриманням платежів за Договором, без погодження таких дій Виконавця із Замовником.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

4.1. Замовник зобов’язаний:
4.1.1. Протягом трьох днів з оформлення (підписання) заяви-приєднання, надати Виконавцю повну і достовірну інформацію та оформлені належним чином документи, що необхідні для виконання зобов’язань за цим Договором.
Під час дії Договору надавати необхідні для виконання Договору документи впродовж 3 (трьох) робочих днів з моменту їх отримання, але не пізніше 5 (п'яти) днів з моменту здійснення господарської операції.
4.1.1.1. Замовник після оформлення (підписання) заяви-приєднання надає Виконавцю наступні документи:
• Установчі та реєстраційні документи (копії);
• Ключі та паролі доступу до банківського рахунку Замовника у разі, якщо це необхідно для виконання Послуг;
• Електронно-цифрові ключі підписів посадових осіб Замовника, відповідальних за підписання звітності, ЕЦП печатки (за наявності) Замовника;
• Облікові регістри (за наявності) за період до початку надання Послуг Виконавцем, якщо це необхідно для виконання Послуг;
• Відомості про персонал (за наявності) Замовника на дату початку обслуговування за Договором, якщо це необхідно для виконання Послуг;
• Інші документи, необхідні для надання Послуг за Договором.
4.1.2. Надати Виконавцю в установленому порядку письмовий дозвіл на збір, обробку власних персональних даних. Крім цього, Замовник погоджується з тим, що цю та іншу інформацію, необхідну для якісного обслуговування Замовника, може бути передано, без письмового повідомлення про факт передачі, Виконавцем третім особам.
4.1.3. Надавати Виконавцеві інформацію та роз'яснення, в т.ч. письмові, які необхідні для надання Виконавцем Послуг, передбачених цим Договором.
4.1.4. Повідомити Виконавцеві достовірні відомості про себе. Повідомляти Виконавця про зміну облікових даних. Повідомлення надається Виконавцю у письмовому та / або електронному вигляді протягом 1 дня з моменту внесення правок. У разі порушення Замовником умов, передбачених цим пунктом, Виконавець не несе відповідальність за наслідки, які можуть виникнути у зв'язку зі зміною облікових даних у відповідному періоді.
4.1.5 Перевірити правильність написання своїх персональних даних та/або персональних даних особи, яку представляє Замовник на законних підставах.
4.1.6. Сплатити за Послуги Виконавця на умовах та в розмірах, визначених в Заяві-приєднання.
4.1.7. Прийняти надані відповідно до цього Договору Послуги та особисто підписати в двох екземплярах акт приймання-передачі наданих Виконавцем послуг. У випадку якщо акт виконаних робіт не підписаний впродовж 3-х робочих днів, після закінчення місяця в якому надавались Послуги, або не представлена аргументована письмова відмова від підписання акту виконаних робіт, він вважається підписаним.
4.1.8. За свій рахунок надати Виконавцю необхідні ідентифікатори, в тому числі електронні ключі, та програмні засоби для ведення електронного документообігу, якщо це необхідно для виконання Послуг.
4.2. Замовник має право:
4.2.1. Отримати Послуги Виконавця у кількості, порядку та строки, передбачені цим Договором, заявою-приєднанням.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ, ВАРТІСТЬ.

5.1. Оплата замовлених Послуг здійснюється шляхом оплати Замовником в строк та за вартістю визначеною у заяві-приєднані до цього Договору.
5.2. Вартість та обсяг послуг може переглядається Виконавцем при істотних змінах обсягів робіт, інфляційних процесів, змінах в законодавстві та з інших підстав. Перегляд вартості та обсягу послуг може здійснюватися в індивідуальному порядку для кожного Замовника.
У випадку незгоди Замовника із новою вартістю та/або обсягом послуг, Замовник повинен надіслати письмове повідомлення про це на адресу Виконавця та оплатити послуги за той місяць, який передував місяцю, в якому відбулися зміни. Договір із таким Замовником вважається розірваним в останній день місяця оплаченого Замовником.
5.3. Моментом оплати вважається час надходження коштів на рахунок Виконавця.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за виникнення затримок у наданні Послуги, якщо такі затримки знаходяться поза межами контролю з боку Виконавця.
6.2. Виконавець не несе відповідальності за достовірність відомостей, наданих Замовником під час замовлення Послуг.
6.3. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, якщо воно виникло внаслідок дії форс-мажорних обставин, як то: пожежі, стихійне лихо, військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокади, страйки, землетруси, повені, а також внаслідок рішень чи приписів органів державної влади та управління, місцевого самоврядування, внаслідок яких на сторони покладатимуться додаткові обов'язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне чи часткове виконання договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін, в т.ч. неналежне виконання чи затримка виконання обов’язків державними органами та їх структурними підрозділами, а також підприємств незалежно від форми власності, з діяльністю яких пов'язане виконання своїх зобов'язань та надання послуг з боку Виконавця.
6.5. Замовник несе відповідальність за автентичність наданих ним документів та достовірність повідомлених Виконавцю відомостей.
6.6. За порушенням Замовником вимог п. 4.1.1. цього Договору він зобов’язаний сплатити Виконавцю штраф в розмірі 50% (п'ятдесят відсотків) від місячної вартості послуг Виконавця.
6.7. У разі виконання Замовником всіх своїх обов'язків за даним Договором, Виконавець несе матеріальну відповідальність за збиток, заподіяний Замовникові, в результаті помилкового виконання або невиконання зобов'язань, у вигляді штрафних санкцій з боку контролюючих органів відносно Замовника, за умови, що штрафні санкції або пеня стягнуті. У такому разі Виконавець відшкодовує Замовникові суму сплачених штрафних санкцій, стягнутих в результаті існування доказів помилкового виконання або невиконання, закріплених за Виконавцем зобов'язань в сумі не більше вартості місячного обслуговування.
6.8. У разі несвоєчасної оплати будь-яких сум на користь Виконавця, Замовник сплачує Виконавцеві пеню у розмірі 0,3% вартості прострочених сум за кожен день прострочення.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НЬОГО ТА РОЗІРВАННЯ

7.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством.
7.2. Цей Договір публічно доводиться до відома усіх Замовників, шляхом його розміщення (оприлюднення) на Сайті Виконавця.
7.3. Виконавець самостійно та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. Виконавець самостійно має право змінити умови Договору з обов’язковим повідомленням про це Замовників на Сайті. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними до Договору, такий Замовник має право розірвати Договір, згідно з порядком, викладеним в Договорі, протягом 7 (семи) календарних днів з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені зміни до Договору, шляхом направлення чи особистого подання відповідної письмової заяви. Не розірвання Замовником Договору у вказаний строк та продовження користування Послугами свідчить про згоду Замовника зі змінами, внесеними до Договору.
7.4. При внесенні змін до цього Договору, Виконавець розміщує повідомлення про такі зміни на своєму Сайті не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до вступу змін в силу, крім випадків, для яких Договором встановлений інший строк та/або порядок повідомлення про внесення змін, а також випадків, у яких Виконавець не зобов’язаний повідомляти Замовника про внесення змін. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.
7.5. Виконавець має право припинити дію цього Договору в односторонньому порядку, попередивши шляхом розміщення оголошення про це на своєму Сайті не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до такого припинення.
7.6. У випадку припинення дії цього Договору у порядку, передбаченому п. 7.5 Договору, Виконавець продовжує надавати Послуги Замовнику, який вже підписав заяву-приєднання та вніс оплату за Послуги, до відповідного оприлюднення повідомлення про припинення дії цього Договору, протягом часу, оплаченого Замовником. Або, якщо Послугу надавати не можливо, Виконавець має повернути оплату за послуги, розраховану у пропорційному відношенні не наданих послуг до повного обсягу Послуг, якщо інше не узгоджено із Замовником в індивідуальному порядку.
7.7 Від’єднання від Договору окремого Замовника виконується шляхом:
7.7.1 За згодою Замовника та Виконавця, шляхом підписання Від’єднання від Договору (додаток 2);
7.7.2 За ініціативою Замовника в односторонньому порядку, якщо він за 7 (сім) календарних днів направив Виконавцеві відповідну письмову заяву засобами поштового зв’язку, чи на електронну адресу вказану у Заяві-приєднанні, або особисто її подав за адресою Виконавця.
7.7.3 За ініціативою Виконавця в односторонньому порядку, якщо він за 7 (сім) календарних днів направив Замовнику відповідну письмову заяву засобами поштового зв’язку, чи на електронну адресу вказану у Заяві-приєднанні, або особисто її подав за адресою Замовника.
7.8. У разі, якщо Сторони вирішили внести зміни до характеру, змісту, обсягу, вартості Послуг, при цьому не змінюючи зміст Договору, Замовник підписує та подає Виконавцю нову заяву-приєднання до Договору (Додаток 1 до цього Договору), а Виконавець акцептує її зміст своїм підписом на тексті даної заяви-приєднання. Кожна нова заява-приєднання до Договору, акцептована Виконавцем, замінює попередню заяву. Всі вчинені Сторонами дії на виконання цього Договору зберігають свою чинність, як й положення Договору.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Укладаючи цей Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору, затверджених Виконавцем, та інших умов надання Послуг, оприлюднених на Сайті.
8.2. Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх Замовників. Прийняття умов цього Публічного договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Замовника з усіма умовами Договору без виключення і доповнення, а також свідчить про те, що Замовник розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Замовник не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, тяжких обставин тощо.
8.3. Оформивши (підписавши) заяву-приєднання до Договору, Замовник надає дозвіл на збір, обробку та передання його персональних даних для цілей, пов’язаних з наданням Послуг та в межах, визначених законодавством України. Виконавець вправі здійснювати обробку персональних даних Заявників самостійно, так і доручивши її розпоряднику бази персональних даних. Замовник, шляхом підписання заяви-приєднання до цього Публічного договору, підтверджує свою згоду на включення персональних даних (прізвище, ім’я та по-батькові; паспортні дані; ідентифікаційний номер; адреса електронної пошти; контактний телефон) до бази персональних даних Виконавця.
8.4. Сторони домовились, що в ході виконання Договору та при складанні додатків, актів, угод, будь-якої первинної документації до нього може використовуватись факсимільне відтворення підпису Виконавців за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, електронно-числового підпису або іншого аналогу власноручного підпису.

9. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦІВ

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОЛВЕНСІ», платник єдиного податку 3-ї групи, неплатник ПДВ код за ЄДРПОУ 36015472, П/р №UA023133990000026002055750793 ЗАПОРIЗЬКЕ РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК". Реєстрація за адресою: Україна, 69069, Запорізька, Запоріжжя, Миргородська, будинок 88.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУХГАЛТЕРСЬКА КОМПАНІЯ СОЛВЕНСІ", платник єдиного податку на 3-й групі, неплатник ПДВ, код за ЄДРПОУ 43173718, П/р UA083133990000026007055757887, ЗАПОРIЗЬКЕ РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК". Реєстрація за адресою:Україна, 01033, Київська, Київ, Голосіївський район, вул. Володимирська, буд. 82 Г, оф. 6

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЛВЕНСІ ВАЙТ", платник податків на загальних підставах, неплатник ПДВ, код за ЄДРПОУ 42915822, П/р UA263133990000026008055741621, ЗАПОРIЗЬКЕ РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК". Реєстрація за адресою: 69006, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ПРОСПЕКТ СОБОРНИЙ, будинок 193, приміщення 4

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЛВЕНСІ РЕД", платник податків на загальних підставах, РНОКПП №429156108289, код за ЄДРПОУ 42915618, П/р UA853133990000026008055756564, ЗАПОРIЗЬКЕ РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК". Реєстрація за адресою: 69006, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ПРОСПЕКТ СОБОРНИЙ, будинок 193, приміщення 4

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЛВЕНСІ БЛЕК", платник податків на загальних підставах, неплатник ПДВ, код за ЄДРПОУ 42975719, П/р UA943133990000026003055746290, ЗАПОРIЗЬКЕ РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК". Реєстрація за адресою: 69006, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ПРОСПЕКТ СОБОРНИЙ, будинок 193, приміщення 4

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КДС ІНЖИНІРИНГ", платник податків на загальних підставах, неплатник ПДВ, код за ЄДРПОУ 35183648, П/р UA913133990000026001055722647, ЗАПОРIЗЬКЕ РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК". Реєстрація за адресою: Україна, 69069, Запорізька, Запоріжжя, Миргородська, будинок 88.

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ДЖАМБОВА ОЛЬГА ВІКТОРІВНА, платник єдиного податку на 2-й групі, код за ЄДРПОУ 3020917821, П/р UA183133990000026003055746591, ЗАПОРIЗЬКЕ РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК". Реєстрація за адресою: Україна, 69034, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ АВТОБУСНА, будинок 3, квартира 7/8.

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КАТАНОВА ЛЕСЯ ОЛЕКСАНДРІВНА, платник єдиного податку на 2-й групі, код за ЄДРПОУ 3021716507, П/р UA113133990000026002055737051, ЗАПОРIЗЬКЕ РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК". Реєстрація за адресою: Україна, 69069, Запорізька, Запоріжжя, Миргородська, будинок 88.